Лише одного разу запитавши себе про необхідність економії малого, ризикуючи при цьому втратити більше, Ви одразу зрозумієте, що економічна безпека первісна та коштує вкладених у неї коштів.

Реорганізація підприємств

Реорганізація підприємств представляє собою повну або часткову заміну власників корпоративних прав підприємства, зміну організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідацію окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов’язків правонаступником.

Певні цілі реорганізації, такі як диверсифікація діяльності, вихід на нові ринки, одержання доступу до ресурсів, створення концернів, холдингів тощо можна досягти не тільки на основі приєднання або злиття підприємств, а й в результаті придбання великого пакету корпоративних прав іншого суб’єкта господарювання (поглинання).

Питання стосовно реорганізації в першу чергу актуальне в той час коли у функціонуванні підприємства змінюються як внутрішні, так і зовнішні умови його господарювання, що призводить до необхідності зміни форми організації бізнесу. Основними причинами потреби у зміні організаційної форми підприємства є зміни податкового законодавства, потреби у розширенні доступу до фінансових ресурсів, залучення нових інвесторів, коригування стратегічних цілей тощо.

Рішення, пов’язані з реорганізацією підприємства відносяться до сфери стратегічного менеджменту. Основними причинами здійснення реорганізації діючого підприємства є:
• суттєве розширення діяльності підприємства та його розмірів;
• згортання діяльності підприємства;
• необхідність проведення фінансової санації;
• необхідність зміни повноти відповідальності власників за зобов’язаннями підприємства;
• диверсифікація напрямків діяльності;
• податкові мотиви.
Форма майбутньої реорганізації підприємства визначається насамперед причинами та мотивами, що спонукають власників та керівництво підприємства до реорганізації. Розрізняють наступні напрямки реорганізації:
• укрупнення діючого підприємства. Може відбуватись шляхом злиття, приєднання, поглинання.
• подрібнення діючого підприємства. Відбувається шляхом поділу підприємства або виділення окремого підрозділу.
• перетворення підприємства. У цьому разі зміни розмірів підприємства не передбачаються.

Тож, у разі виникнення потреби у реорганізації підприємства, ми допоможемо Вам у її проведенні, обравши для цього спосіб, який найбільш доречний для ситуації, яка зумовила її проведення. Слід відзначити, що такий етап співпраці як визначення способу реорганізації відіграє не останню роль для досягнення бажаного результату. При цьому не слід забувати про те, що доцільне обрання способу реорганізації обумовлюється в першу чергу метою, яка реалізується завдяки її проведенню. Це пояснюється тим, що як правило кожен із способів реорганізації передбачає певні юридичні наслідки. За загальним принципом їх можна кваліфікувати наступним чином.

Подрібнення підприємства (поділ, виділення) здійснюється, як правило, в таких випадках:
1. Якщо у підприємства поряд з прибутковими секторами діяльності є значна кількість збиткових виробництв. Метою подрібнення в цьому разі є виділення підрозділів, які санаційно спроможні для проведення їх фінансового оздоровлення. Структурні ж підрозділи, які не підлягають санації, залишаються в організаційній структурі підприємства, яке з часом оголошується банкрутом.
2. Якщо у підприємств високий рівень диверсифікації сфер діяльності і до них виявляють інтерес кілька інвесторів.
3. При проведенні передприватизаційної підготовки державних підприємств з метою підвищення їх інвестиційної привабливості.
4. За рішенням антимонопольних органів, якщо підприємства зловживають монопольним становищем на ринку (може бути прийнято рішення про примусовий поділ монопольного утворення).
5. З метою створення інтегрованих корпоративних структур (концернів, холдингів), наприклад у результаті виділення з материнської компанії дочірніх підприємств.

Даний напрям реорганізації дає можливість сконцентруватися на окремих стратегічних сферах діяльності підприємства.

Розрізняють дві основні форми подрібнення підприємства: поділ та виділення.
Поділ — це спосіб реорганізації, за якого одна юридична особа припиняє свою діяльність, а на її базі створюється кілька нових підприємств, оформлених у вигляді самостійних юридичних осіб. У разі поділу підприємства до нових підприємств, які виникли в результаті цього поділу, переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права та обов’язки (активи і пасиви) реорганізованого підприємства.

Згідно із Господарським кодексом України підприємство може бути створене в результаті *виділення* зі складу діючого підприємства одного або кількох структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об’єднань за рішенням їх трудових колективів, за згодою власників або уповноваженого ними органу. При виділенні з підприємства одного або кількох нових підприємств до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права та обов’язки реорганізованого підприємства.

Під час реорганізації шляхом виділення частина активів і пасивів підприємства, що реорганізується, передається правонаступникові або кільком правонаступникам, які створюються внаслідок реорганізації. Підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-господарську діяльність. Воно не виключається з державного реєстру і не втрачає статусу юридичної особи, а лише вносить зміни до установчих документів згідно з чинним законодавством.

Під час функціонування підприємств змінюються як внутрішні, так і зовнішні умови їх господарювання, що призводить до необхідності зміни форми організації бізнесу. Основними причинами потреби у зміні організаційної форми підприємства є зміни податкового законодавства, потреби у розширенні доступу до фінансових ресурсів, залучення нових інвесторів, коригування стратегічних цілей тощо. Для приведення у відповідність існуючої правової форми організації господарської діяльності новим потребам застосовують таку форму реорганізації, як перетворення.

Перетворення — це спосіб реорганізації, який передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства. При перетворенні одного підприємства в інше до підприємства, яке щойно виникло, переходять усі майнові права та обов’язки колишнього підприємства.

Найпоширенішими прикладами перетворення підприємств є:
• товариство з обмеженою відповідальністю реорганізується в акціонерне товариство;
• приватне підприємство реорганізується в товариство з обмеженою відповідальністю;
• закрите акціонерне товариство перетворюється у відкрите.
Перед здійсненням реорганізації проводиться поглиблений аналіз фінансово-господарського стану підприємств, що потребують реорганізації, та оцінюється їх ринкова вартість. Як правило, під час реорганізації підприємств «виводяться з тіні» їхні приховані резерви. Це зумовлено необхідністю одержати реальну оцінку вартості таких підприємств з метою встановлення правильних пропорцій обміну корпоративних прав підприємств, які виступають правопопередниками на корпоративні права правонаступників.

Під час реорганізації підприємства слід враховувати ряд законодавчих передумов і вимог, а саме: порядок державної реєстрації (перереєстрації) та ліквідації суб’єктів господарювання; вимоги антимонопольного законодавства; вимоги щодо захисту інтересів кредиторів підприємства, його власників, персоналу тощо; порядок емісії акцій (у разі реорганізації АТ).

У процедурі реорганізації участь нашої Компанії можливе на будь якій стадії її проведення, включаючи при цьому надання під час співпраці наступних послуг:
• консультування по всіх питаннях, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання;
• підготовку необхідного пакету документів для проведення реорганізації;
• проведення реорганізації суб’єкта господарювання.